Sołtysówka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SOŁTYSÓWKI

Regulamin korzystania z sołtysówki

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do lokalu stanowiącego własność  gminy Mikołów  usytuowanego

w Mikołowie –Borowej Wsi ul. Równoległa 2

 1. Sołtysówka jest dobrem wspólnym każdego mieszkańca Borowej Wsi , o które należy dbać.
 2. W sołtysówce  należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie całej sołtysówki.
 4. Kluczem do sołtysówki dysponuje Sołtys oraz Gospodarz.
 5. Zabrania się:

a)     niszczenia pomieszczeń  sołtysówki  i jej wyposażenia,

b)     zabierania elementów wyposażenia ,

c)     korzystania z wyposażenia sołtysówki  niezgodnie z przeznaczeniem,

d)     otwierania szafek , pomieszczeń itp. , które są zamknięte,

e)     używania otwartego ognia  z wyjątkiem świeczek w celu stworzenia „nastroju”.

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisy sanitarne, BHP i przeciwpożarowe.
 2. Każda osoba kończąca korzystanie z sołtysówki  zobowiązana jest:

a)     organizacja sali ( ustawienie stołów, krzeseł) należy do najemcy lub organizatora poszczególnych zajęć,

b)     pozostawić  ład i porządek w pomieszczeniach  jak również wokół posesji(  uprzątnięcie  odpadów  komunalnych   we własnym zakresie) ,

c)     oddać  pomieszczenia w takim stanie  w jakim zostały  przekazane najemcy (ustawić stoły i krzesła w porządku w jakim były)

d)     pozamykać okna,

e)     wyłączyć światło,

f)      dokładnie zamknąć drzwi ( wejściowe) na klucz i sprawdzić ich zamknięcie.

 1. Każda osoba, która korzysta z sołtysówki  odpowiada materialnie i społecznie za powstałe szkody.
 2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby zaproszone przez Najemcę ponosi Najemca.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy ( m.in. dotyczy to szatni).
 4. Jakiekolwiek uszkodzenia przedmiotów, bądź awarie urządzeń zaistniałe na terenie sołtysówki  powinny być zgłoszone Sołtysowi lub Gospodarzowi.
 5. W razie nie stosowania się do powyższego regulaminu  w punkcie 3, 5e, 6, 7c,g  osoba korzystająca z pomieszczeń sołtysówki będzie każdorazowo pokrywała koszty interwencji firmy ochraniającej powyższy budynek.
 6. Zasady wynajmu  pomieszczeń  sołtysówki:

Przekazanie i zwrot przedmiotu wynajmu oraz rozliczenie  mediów odbędzie się poprzez sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego w obecności Gospodarza oraz Najemcy.

             

 

 

Opłaty

 

                          I.          Dla mieszkańców  miasta Mikołowa opłata stała w kwocie 100,00 za pierwszy dzień, a każdy następny 50,00.

                        II.          Dla  osób spoza miasta Mikołowa opłata stała w kwocie 200,00 za pierwszy dzień, a każdy następny 50,00.

                      III.          Koszt mediów tj. wody, gazu, energii elektrycznej płacone będą  na podstawie odczytów z odpowiednich urządzeń pomiarowych .Odczyty, o których  mowa będą dokonywane przez gospodarza obiektu przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu najmu oraz po jego protokolarnym odbiorze.

                      IV.          Opłata za stłuczony lub zniszczony sprzęt ( stanowiący wyposażenie sołtysówki).

           Powyższe opłaty będą regulowane przez wynajmującego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w

             Mikołowie ul. Kolejowa 2.

 

Zasady zwolnień z opłat za wynajem

 

Pomieszczenia sołtysówki będą udostępniane nieodpłatnie na cele niekomercyjne zwłaszcza: 
- w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa  (w tym realizacji statutowych celów działalności sołectwa Borowa Wieś, w szczególności jako miejsce spotkań mieszkańców sołectwa, miejsce zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej); 
- na cele spotkań władz lokalnych z mieszkańcami, sołtysa i rady sołeckiej z organizacjami i środowiskami lokalnymi, spotkań organizacji lokalnych działających na terenie Borowej Wsi. 
- organizację  niekomercyjnych imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców ;

Każdorazowo decyzje o zwolnieniu z opłaty za wynajem podejmuje Sołtys.

 1. Wszelkie sytuacje wątpliwe lub sporne, a nie ujęte niniejszym regulaminem rozpatrywane będą w drodze negocjacji.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.

 

 

5 maja 2022